عدم رعایت شرایط کفالت از سوی متهم، چه عواقبی دارد؟
کفیل یا ضامن، در صورتی که متوجه شود متهم شرایط کفالت از جمله احضار به دادگاه هنگام ضرورت را رعایت نمی‌کند، باید با پلیس تماس بگیرد. از نظر دادگاه، کفیل «زندانبان متهم در جامعه» و ملزم به اجرای شرایط کفالت است.
اگر متهم تحت تعقیب قرار گیرد و به جرم خود اعتراف کند، یا در عدم رعایت شرط یا شروطی از کفالت مقصر شناخته شود و یا در دادگاه حضور نیابد، نماینده دادستان می‌تواند از ضامن درخواست کند تا وجه الکفاله‌ای را که هنگام ضمانت شخص متعهد شده است، به حساب دولت واریز کند. اگر نماینده دادستان چنین درخواستی بکند، جلسه رسیدگی به این موضوع تشکیل می‌شود و کفیل فرصتی خواهد داشت از خود دفاع وقاضی را متقاعد کند که وجهی را به دادگاه نپردازد. در پایان جلسه رسیدگی، قاضی تصمیم می‌گیرد که آیا ضامن باید کل وجه ضمانت یا بخشی از آن را بپردازد و یا اصلا لازم نیست وجهی پرداخت کند.
مادری در آنتاریو ضمانت پسر خود را به عهده گرفت. یکی از شرایط کفالت این بود که پسرش همراه خودش زندگی کند، اما پسر این شرط را زیر پا گذاشت و در نتیجه، دادگاه مادر را در نقض التزام نامه مقصر دانست. دادگاه مادر را به همدستی با پسرش در ارتکاب جرم گناهکار دانست. پسر چند ماهی در آدرس جدید زندگی می‌کرد. مادر به او در نشانی جدیدش سر زده بود و چند بار هم تلفن کرده بود. برای دادگاه معلوم بود که مادر می‌توانست ضمانت پسرش را به دلیل نقض شرایط کفالت لغو کند و در نتیجه حکم داد که قصور مادر و عدم جلوگیری وی از این کار پسرش حاکی از قصد مادر برای مساعدت به ارتکاب جرم است.

آیا می‌توان از کفالت انصراف داد؟
در هر مرحله زمانی می‌توان از کفالت انصراف داد. اگر کسی بخواهد از ضمانت انصراف دهد، می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست خود را ارایه دهد. در صورت برداشتن ضمانت، اگر متهم همراه کفیل باشد، باید به زندان برگردد. اگر همراه کفیل نباشد، حکم جلب وی صادر خواهد شد.
اگر کفیل بر این باور باشد که متهم تهدیدی برای امنیت وی است، نباید سعی کند وی را با خود به دادگاه بیاورد. با صدور حکم دادگاه، پلیس می‌تواند متهم را دستگیر کند و با انجام این کار، تعهدات کفیل یا ضامن پایان یافته تلقی می‌شود.

در صورت معرفی کفیل جدید، آیا جلسه رسیدگی دیگری برای متهم تشکیل می‌شود؟
بله. اما در برخی موارد، این امر ممکن است ضرورتی نداشته باشد، چرا که نماینده دادستان ممکن است موافقت خود را با جایگزینی ضامن بدون تشکیل جلسه رسیدگی اعلام کند.