اگر به هر دلیلی گرفتار پاسگاه یا دادسرا شده اید و اگر شخص یا اشخاصی علیه شما شکایت کرده باشند و احتمال داشته باشد که مدرکی دال بر مجرمیت شما موجود داشته باشد بی محابا به دادگاه نروید چون احتمال بازداشت شما وجود دارد مثلا اگر علیه شما به عنوان سرقت – کلاهبرداری- فروش مال غیر – ایراد ضرب عمدی با صدمه شکستگی و غیره لذا برای روبرو شدن با موضوع این مطالب را حتما بخوانید

وقتی برای این موضوعاتی  که گفته شد یا موضوعات مشابه شما را به دادگاه کشاندنداحتمال بازداشت شما وجود دارد پس قبل از مراجعه به دادگاه شما هم مسلح شوید

چه باید کرد

قبل از رفتن شخصی از فامیل یا بستگان را خبر کنید که وثیقه ملکی همراه داشته باشد  که وقتی قرار وثیقه صادر شد بتواند فوری نسبت به تودیع وثیقه اقدام کند و گر نه شما بازداشت شده و به زندان معرفی می شوید که حداقل برای آزادی باید 2 روزی در بازداشتگاه بمانید قرار بازداشت موقت ، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم إمحاء آثار جرم توسط متهم، صادر می‌شود.

بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی.

این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوق دانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تاکید کرده‌اند.

در قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه نباشد، قرار بازداشت صادر می‌شود.

در صورتی که در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود.

با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به ذکر انواع قرارهای تأمین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده‌ ۳۲ همان قانون، از قرار بازداشت که یکی از انواع همین تأمین‌هاست، یاد کرده است.