براساس حقوق ما روابط مال زن و شوهر به سه قسم عمده تقسیم می شود ، که عبارتند از :مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه – سوالات مرتبط با مهریه ) ، نفقه و جهیزیه. باید دقت داشت که روابط مالی زوجین با رابطه آنها با اموالشان متفاوت می باشد . زیرا به استناد ماده 1118 ق.م زن مستقلا می تواند در اموال و دارایی های خود هر تصرفی را که میل دارد بنماید . یعنی بدون هیچ تردیدی مالک اموال و دارایی های خودش می باشد .

 

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز – مهریه را هم دادند هم گرفتند – راه حل هایی برای طلاق و مهریه – مهریه یا حکم جلب شوهر ؟ – میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی

 

مهریه ریشه ای اجتماعی دارد که که این سنت و رسم به علت عمل به آن در جامعه وارد قوانین شده است . ومورد بحث و تبادل نظر فقها و حقوقدانان قرار گرفته است ،از طرفی قانونگذار نیز برای آن ضمانت اجرا مقرر نموده است .و به نظر می رسد آنچه که در عرف و رسومات اولیه بوده با آنچه که امروزه به عنوان یک معضل در جامعه با آن روبرو هستیم که بخشی از توان دستگاه قضایی و ادارات ثبت و سازمان زندانها راگرفته متفاوت می باشد، و کسی تصور چنین بحرانی را نمی کرد.نکاح یک رابطه مادی و معنوی برای زوجین می باشد، جنبه معنوی آن برقراری رابطه زوجیت و تشکیل خانواده و تولید نسل است وجنبه مادی نکاح نیز رابطه مالی آنها می باشد که شامل مهریه ،نفقه، جهیزیه، نحله و اجرت المثل می شود.

 

تعریف مهریه- قانون مدنی تعریفی از مهریه نکرده است و از جمع مواد قانون مدنی و عرف مهریه را این طور تعریف نموده اند :مالی که شوهر در برابر عقد نکاح به زن پرداتخت می کند.

 

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ، کدام به نفع من است ؟

مهر المسمی –مهریه ای ( مقالات مرتبط با مهریه – سوالات مرتبط با مهریه ) که زوجین در زمان عقد نکاح یا پس از عقد برآن توافق می کنند .ماده 1080 ق.م

مهر المثل – مهر المثل مهریه ای است که به استناد ماده 1091 ق.م با توجه به وضعیت زن از نظر شرافت خانوادگی  ، صفات ، اماثل و اقران ومعمول محل و غیره تعیین می گردد. در موارد زیر برای زن مهر المثل تعیین می شود:الف – عدم ذکر مهریه در نکاح دائم ب-عدم مهر یکی از شرایط عقد نکاح باشد .ج- مالیت نداشتن مهرالمسمی د-مجهول بودن مهر المسمی

مهر المتعه- مهریه ای است که در صورت عدم تعیین مهر در عقد نکاح و وقوع طلاق بین زوجین بدون نزدیکی بوسیله مرد پرداخت می شود .ماده 1093 ق.م در تعیین و پرداخت مهر المتعه وضعیت مرد از حیث غنا و فقر در نظر گرفته می شود.ماده 1094ق.م

مهر السنه – البته این نوع از مهریه یکی از انواع قانونی مهر نیست بلکه وصفی برای مهریه می باشد .و خانواده ها تشویق می شوند که براساس سنت پیامبر (ص) مهریه دختران خود راتعیین نمایند.این مهریه همان مهریه حضرت زهرا (س) می باشد و عبارت است از 500 درهم یا 262 مثقال و نیم پول نقره مسکوک .

5-مهر السر – گاهی در بین خانواده ها برای رعایت حال خود و حفظ موقعیت اجتماعی دو مهریه تعیین می شود یکی آنچه که علنی اعلام می کنند و یکی هم مهریه ای  که واقعی و مخفی بین زوجین و خانواده ها می باشد.در صورتی که این توافق مکتوب یا رسمی نباشد در مطالبه و اجرا با مشکل مواجه می شوند.

شرایط مهریه

مالیت داشته باشد-یعنی در بازار ارزش مبادله و معامله داشته باشد و بتوان قیمت گذاری نمود. ماده 1078 ق.م

قابلیت تملک داشته باشد –یعنی زن بتواند به راحتی در آن دخل و تصرف مالکانه بنماید. ماده 1078 ق.م از اموالی مثل موقوفات و اموال دولتی وممنوعه نباشد.

    منفعت عقلایی داشته باشد- این شرط در ماده 1078 ق.م نیست ولی از مواد 215 و 348 ق.م می توان به عنوان یک قاعده کلی در قراردادها به آن استناد نمود. شاید به استناد این شرط برخی از مهریه های امروزی را باطل دانست. از این اموال نباشد شراب – موادمخدر – خوک- ربا

مهریه معین باشد – این شرط نیز از بند 3 ماده 190 ق.م در باب شرایط کلی قرار دادها استنباط می شود یعنی اینکه مورد مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه – سوالات مرتبط با مهریه ) نبایستی مردد باشد.

تقویم مهریه به نرخ روز – راهکار ثبت اموال غیرمنقول به عنوان مهریه – نکاتی در رابطه با مهریه

مهریه معلوم باشد-به استناد ماده 1079 ق.م مهریه باید بین زوجین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد . یعنی مبهم نباشد و ماده 216ق.م نیز بر همین امر تاکید دارد که مورد معامله نباید مبهم باشد ، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی باشد.

منظور از رفع ابهام نیز این است که تا حدودی اوصاف ، مقدار و جنس مالی که مهریه قرار می گیرد معلوم باشد.وزن و جنس و مقدار و ابعاد مورد مهر برای طرفین روشن باشد.

6-قدرت بر تسلیم مهریه وجود داشته باشد –یکی از ارکان عقد بیع توانایی تسلیم مبیع طبق ماده 348 ق.م می باشد . مگر اینکه طرف معامله خود قادر به تسلیم آن باشد. در مورد مهریه هم مرد باید قادربه تسلیم باشد و در صورت ناتوانی مرد بر تسلم مورد مهر زن خود قدرت بر تصرف و تسلیم داشته باشد. یعنی اگر زن و مرد هردو قادر به تسلیم و تصرف در مهریه نباشند مثل موردی است که مهریه تعیین نشده است.