گروه تضامنی ضامن یاربا سابقه فعالیت درحوزه ارائه کفالت وضمانت دادگاه ودادسراهای تهران وشهرستان های کشورشمارا دراین خصوص راهنمایی مینماید.
اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار به مرجع قضایی مراجعه ننمایید.
امروزه، با توجه به سرعت تغییر شرایط و اوضاع و احوال جوامع و رشد تکنولوژی، ناهنجاری ها و جرایم بسیار پیچیده و تخصصی شده اند. مثلاً جرایم سایبری و فضای مجازی با جرایم منافی عفت و یا جرایم پزشکی یا جرایم پولی و بانکی کاملاً متفاوت هستند.
ازاین جهت مشاوره بافرادصاحب نظروباسابقه درخصوص مسائل حقوقی امری ضروری است.
گروه ضامن یار باهمکاری جمعی ازوکلای پای یک دادگستری واساتید دانشگاه درپرونده های حقوقی شمارا یاری نموده ودر صورت نیاز به ضمانت و کفالت بارائه ضمانت های معتبر (کارمندان دولتی درحال کار) تمامی نیازهای حقوقی شماراپاسخ گو میباشد.

مراقب سودجویان باشید.

امروزه افراد سودجودرهرزمینه ای فعالیت میکنند.درضمینه ضمانت نیز عده ای بارائه ضمانت های نامعتبر(جعلی)باعث ایجاد دردسرهای فراوان برای متقاضیان میشوند.

چندویژگی از ضامن یار:

-تمامی ضامن ها کارمندان دولتی درحال کار(ارائه فیش حقوقی معتبر)

-اخذ ضمانت بین طرفین (ضامن و متقاضی)

-ارائه سندهای معتبر(سند شهرستان و تهران وحومه)

-مشاوره تمام وکمال درخصوص ضمانت و کفالت به متقاضیان

-قبول پرونده شما توسط وکلای دادگستری ومشاوره حقوقی

برای مشاوره بیشتر باآقای لطفی مسئول بخش ضمانت تماس حاصل فرمایید.

09388610727